ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ

THÔNG ĐIỆP LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thông điệp Lòng Thương Xót Chúa nói lên rằng Thiên Chúa yêu thương hết mọi người chúng ta, dầu tội lỗi chúng ta nặng nề cở nào đi nữa. Chúa muốn ta nhìn nhận “ Lòng Thương Xót Chúa” còn lớn hơn tất cả tội lỗi chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy tín thác vào Người, đón nhận Lòng Thương Xót của Người và để cho Lòng Thương xót Chúa chảy qua bản thân Ta và tràn qua Kẽ khác.  Theo như cuốn Nhật Ký của Chân Phước Faustina, muốn được Thiên Chúa dủ Lòng Thương Xót và lãnh lấy ân sũng của Người, chúng ta cần thực hiện 3 điều kiện căn bản: *Thỉnh cầu Lòng Thương Xót Chúa Chúa muốn chúng ta tìm đến gặp gở Người qua việc Cầu Nguyện, Ăn năn sám hối tội lỗi mình. Thỉnh cầu Người đoái thương đến chúng ta và toàn thế giới.  Qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người, cả một đại dương Lòng Thương Xót được mở ra cho chúng ta.  Chúa đòi hỏi Chị Faustina phải cầu nguyện liên lỉ-Xin Chúa thương xót chính mình và cả nhân loại. Người nói: “Các Linh Hồn nào kêu gọi đến lòng thương xót của Ta-đều làm cho Ta vui thích. Ta sẽ ban cho các Linh Hồn đó hơn cả điều Họ xin. Thậm chí Ta cũng không thể trừng phạt các tội nhân gian ác nhất, nếu kẽ đó kêu cầu đến lòng trắc ẩn của Ta (1146).  Con hãy van xin Lòng Thương Xót cho toàn thế giới (570) không một Linh Hồn nào kêu gọi lòng thương Xót của Ta mà phải thất vọng bao giờ” ( 1541 ).

Thực hành Lòng Thương Xót Chúa Chúa Giê-Su có những chỉ dẫn cụ thể, cặn kẽ khi mặc khải cho chị Faustina về vấn đề nầy: “ Ta xin Con hãy làm những việc thương xót, và chúng phải phát xuất từ tấm lòng yêu mến Ta.  Con có bổn phận thi hành lòng thương xót đối với  những người lân cận của mình, bất cứ lúc nào và ở đâu, không được thoái thác hay tránh né, chữa mình. Ngay cả Đức Tin mạnh nhất cũng vô dụng  nếu không có việc làm kèm theo ( 742 ). Những ai  không thực hành việc gì cả- thì kẻ ấy chẳng đáng được Ta thương xót vào ngày phán xét” ( 1317 ).   Mỗi ngày,Chúa sắp xếp cho ta nhiều cơ hội để gặp gỡ các hoàn cảnh giúp ta mở mắt, mở tai, mở lòng trước những nhu cầu của anh chị em. Để đáp ứng tiếng gọi giữa cuộc sống, ta phải lựa chọn trong khả năng ta và theo sự soi sáng của Chúa, việc gì có thể giúp được và giúp cho ai. 

Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa.  Thiên Chúa muốn chúng ta xác tín điều nầy. Đó là các ân huệ do Lòng Thương Xót Chúa ban- chỉ tùy thuộc  vào mức độ lòng tín thác của ta. Càng tin tưởng phó thác vào Chúa Bao nhiêu, chúng ta càng nhận lãnh được nhiều ân huệ bấy nhiêu. Tin tưởng mà thôi chưa đủ, còn cần phải phó thác triệt để. “ Ta chính là Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Khi một Linh Hồn tiến đến gần Ta với lòng tín thác, Ta đổ tràn đầy ân sủng trên Họ đến mức độ Họ không tài nào chỉ giữ riêng cho mình, mà phải tỏa ra cho các Linh Hồn khác được nhờ” ( 1074 ).

Được sự chấp thuận của Linh Mục Gioan Hoàng Minh Toản chánh xứ Giáo xứ Các Thánh tử Đạo Việt Nam ngày 08 tháng 02 năm 2004, phong trào được chính thức thành lập: Trưởng điều hành: Eliz Hoa-Nguyễn và Phó điều hành: Dominico Châu Đỗ Hữu.  Thành viên phong trào Tôn Kính Lòng Thương Xót Chúa có khoảng 30 thành viên sinh hoạt mọi công tác trong Giáo Xứ.  MỤC ĐÍCH:  Rao truyền và thể hiện: TÔN KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phao-Lô II viết rằng :” Giáo Hội phải coi một trong những nghĩa vụ chính yếu của mình trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào và cách riêng trong thời hiện tại chúng ta đang sống là: rao truyền và thể hiện LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA đã được mặc khải một cách siêu vời trong ĐỨC KI-TÔ”.  Đòi hỏi nầy chúng ta thấy dày đặc trong nhật ký của Thánh Nữ Faustina:  “ Hãy rao truyền cho toàn thế giới biết LÒNG THƯƠNG XÓT khôn thấu của Ta (1142). Thông truyền LÒNG THƯƠNG XÓT là  thuộc tính lớn lao nhất của Thiên Chúa. Hết mọi công việc bàn tay Ta thi ân đều bao phủ trong HÀO QUANG THƯƠNG XÓT (1075). 

SINH HOẠT