ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ

LEGIO MARIAE

PRESIDIUM NỮ VƯƠNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Ngành hoạt động:  Mỗi tuần có buổi họp sau thánh lễ chiều thứ tư bao gồm:

I-ĐẶC ÂN

II-QUYỀN LỢI

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI

Hội viên Tán Trợ tuổi nào vào cũng được. Hội LEGIO MARIA đem cơ hội đến cho mọi lứa tuổi  để làm
mọi công tác thiết thực cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn, đồng thời cũng làm cho đời sống Đức Tin trở Nên
sâu xa hơn. Xin mời gọi mọi Tín Hữu Gia nhập vào ĐẠO BINH ĐỨC MẸ.

GIÁO  XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO  VIỆT-NAM HOUSTON được thành lập vào ngày 26-8-1984 tại Giáo Xứ Saint Luke  nay là Giáo Xứ CTTĐVN

Các Ủy Viên nhiệm I
Cha Linh Giám: Cha Dominic Trịnh-Thế-Huy
Trưởng: Giuse Nguyễn-Văn-Kiệm
Phó: Phê-Rô Phạm-Minh
Thư ký: Maria Nguyễn-Thị-Dung
Thủ quỷ: Maria Nguyễn-Thị-Nguyệt

Các Ủy Viên nhiệm kỳ II
Cha Linh Giám:Cha Philip Lê-Xuân-Thượng
Trưởng: Giuse Nguyễn-Văn-Thành
Phó: Giuse Nguyễn-Văn-Kiệm
Thư ký: Maria Nguyễn-Thị-Khuê

Các Ủy Viên nhiệm kỳ III
Cha Linh Giám: Cha Phê-Rô Chu-Ngọc-Thành
Trưởng: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Phó: Giuse Nguyễn-Văn-Kiệm
Thư ký: Phao-Lô Tạ-Đình-Dương
Thủ quỷ: Madalena Phùng-Thị-Huê

Các Ủy Viên nhiệm kỳ IV
Cha Linh Giám:Cha Phê-Rô Chu-Ngọc-Thành
Trưởng: Phao-Lô Tạ-Đình-Dương
Phó: Giuse Nguyễn-Văn-Kiệm
Thư ký: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Thủ Quỷ: Maria Vũ-Thị-Hoà

Các Ủy Viên nhiệm kỳ V
Cha Linh Giám: Cha Dominic Ng-Văn-Khoái
Trưởng: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Phó: Giuse Phạm-Dũng
Thư ký: Teresa Tạ-Thị-Nguyệt-Ánh
Thủ quỷ: Maria Nguyễn-Thị-Soi

Các Ủy Viên nhiệm kỳ VI
Cha Linh Giám: Cha Giuse Bùi-Phượng-Tiến
Trưởng: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Phó: Maria-Teresa Đặng-T-Kim-Oanh
Thư ký: Maria Trần-Thị-Lụa
Thủ Quỷ: Maria Nguyễn-Thị-Soi

Các Ủy Viên nhiệm kỳ VII 
Cha Linh Giám: Cha Giuse Phan-Đình-Lộc
Trưởng: Maria-Teresa Đặng-Thi-Kim-Oanh
Phó: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Thư ký: Maria Trần-Thị-Lụa
Thủ quỷ: Maria Nguyễn-Thị-Soi

Các Ủy Viên Đương nhiệm
Cha Linh Giám: Cha Duy-An Ng-Mạnh-Hùng
Trưởng: Maria-Teresa Đặng-Thi-Kim-Oanh
Phó: Phê-Rô Nguyễn-Vạn-Thành
Thư ký: Teresa Nguyễn-Thị-Kiều-Oanh
Thủ Quỷ: Maria Hoàng-Nguyên-Kim