ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ

HUYNH ĐOÀN DÒNG BA ĐAMINH

I- Hiến Pháp và Nền Tảng của Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh

  1.  Giáo dân trong Giáo Hội: Trong số các môn đệ của Chúa Kitô, có những người nam và người nữ sống giữa lòng đời, nhờ Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, họ được tham dự vào ba (3) chức vụ : Ngôn Sứ, Tư Tế và Vường Đế của Đức Kitô , Chúa chúng ta.  Họ được mời gọi để làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô giữa lòng nhân loại, trở nên sống động và để mọi người khắp nơi được nghe biết và đón nhận Tin Mừng của Chúa Kitô. (SL- TĐGD. 3)
  2. Giáo dân Đaminh: Một số giáo dân được Thánh Linh tác động sống theo tinh thần và đòan sủng của Thánh Đaminh,  đã  tháp  nhập  vào  Dòng  bằng cam kết đặc biệt theo qui chế riêng của họ.
  3. Gia Đình Đaminh: Họ  họp  thành  cộng  đòan  Huynh  Đoàn  và cùng  với  các  ngành  của  Dòng  làm  nên một  gia  đình  duy  nhất.(xc.  HP  số  141)
  4. Đặc Tính của Người Giáo Dân Đaminh: Như vậy họ có tính cách riêng, do đời sống thiêng liêng cũng như việc phụng sự Thiên Chúa và tha nhân trong Giáo Hội. Là thành viên của Dòng, họ tham dự vào sứ vụ tông đồ của Dòng bằng việc học hỏi, cầu nguyện và giảng thuyết theo hoàn cảnh riêng của mỗi giáo dân.
  5. Sứ Vụ Tông Đồ: Noi gương Thánh Đaminh, Thánh Nữ Catarina Siena và các bậc cha anh đã từng làm vẻ vang cho Dòng và Giáo Hội, được củng cố bởi sự hiệp thông huynh đệ, trước tiên họ làm chứng bằng đức tin của mình, nhạy cảm với những nhu cầu của con người thời đại và dấn thân phục vụ chân lý.
  6. Mục tiêu chính yếu:  Mục tiêu chính yếu của việc tông đồ ngày nay trong Giáo Hội, đặc biệt là bày tỏ lòng thương cảm  thực  sự đối  với  mọi  hình  thức  đau  khổ, đấu tranh cho tự do, cổ võ công lý và hoà bình.
  7.  Nhờ đoàn sủng của Dòng thúc đẩy, họ phải luôn nhớ mọi hoạt động tông đồ đều phát xuất từ đời sống chiêm niệm phong phú. (Trích trong cuốn Luật Sống của Huynh Đòan Giáo Dân Đaminh)

II - Tiến Trình Thành Lập

Huynh Đoàn Dòng Ba Đaminh, Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được thành lập ngày 22 tháng 2 năm 1997, do Cha Phêrô Chu Ngọc Thành, Chánh xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Số hội viên Huynh Đoàn Đaminh, lúc thành lập ban đầu được 41 ngưòi, môt số hội viên đã gia nhập Huynh Đoàn Đaminh tại Cộng Đoàn Holy Rosary trở về, và một số hội viên mới. Sau gần 15 năm sinh hoạt, kể từ ngày thành lập cho đến nay, số hội viên đã lên đến 152 ngưòi.

Ban Phục Vụ Của Các Nhiệm Kỳ

Nhiệm kỳ 1 ( 1997-2000)
Linh hưóng : Cha Phêrô Chu Ngọc Thành
Cha J.B Trần Ngọc Huỳnh
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Antôn Đoàn V. Khuyến
Phó Nội Vụ : Ông Giuse Nguyễn Chí Dũng
Phó Ngoại Vụ: Bà Rosa Nguyễn Thị Dậu
Thư ký : Ông Giuse Bùi Đình Bắc
Thủ qũy : Ông Đaminh Nguyễn Văn Nhất
Ủy viên Phụng vụ:Bà Maria Tạ Thị Vân
Ủy viên xã hội: Ông Pherô Trần Viết Thanh
Ban Cố vấn : Ông Phêrô Nguyễn Viết Ban, Ông Giuse Trần Sâm

Nhiệm Kỳ 2 (2000-2003)
Linh hướng: Cha John Hoàng Minh Tỏan
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Antôn Đòan V. Khuyến
Phó Nội Vụ : Ông Giuse Bùi Đình Bắc
Phó Ngoại Vụ: Bà Maria Tạ Thị Vân
Thư ký : Ông Tôma Trần Văn Liêng
Thủ quỹ : Ông Đaminh Nguyễn Văn Nhất
Ủy Viên huấn đức: Ông Phaolô Tạ Đình Dương
Ủy viên phụng vụ: Ông Phêrô Trần Viết Thanh, Ông Phêrô Trần Văn Hoàng,  Bà Maria Nguyễn Thị Hoa
Ủy viên Xã hội: Bà Maria Phạm Thị Hạt, Bà Maria Nguyễn Thị Ơn

Nhiệm kỳ 3 (2003-2006)
Linh hưóng: Cha Nguyễn Dao Kim
Huynh Đòan Trưởng: Ông Giuse Bùi Đình Bắc
Phó Nội Vụ: Ông Gioan Phạm Dũng
Phó Ngoại Vụ: Bà Maria Phạm Thị Soi
Thư ký : Bà Maria Nguyễn Thúy
Hằng Thủ quỹ: Ông Đaminh Nguyễn Văn Nhất
Ủy viên huấn đức: Ông Phaolô Tạ Đình Dương
Ủy viên phụng vụ: Ông Gioan Phạm V Quỳnh
Ông Anphongsô Lâm Quang Vinh
Ủy viên xã hội: Ông Phêrô Nguyễn Thành Thái, Bà Maria Đoàn Thị Mến

Nhiệm kỳ 4  (2006-2009 )
Linh hưóng : Cha Giuse Vũ Thành
Huynh Đòan Trưởng: Ông Giuse Bùi Đình Bắc
Phó Nội Vụ: Ông Giuse Nguyễn Văn Định
Phó Ngoại Vụ: Ông Phêrô Trần Viết Thanh
Thư ký : Ông Phêrô Nguyễn Thành Thái
Thủ quỹ: Bà Maria Phạm Thị Soi
Ủy viên huấn đức: Ông Giuse Nguyễn Chí Dũng
Ủy viên phụng vụ: Ông Phêrô Trần Báu
Ủy viên xã hội: Ông Giuse Đinh Việt Thụ

Nhiệm kỳ 5 (2009-2012)
Linh hưóng: Cha Duy An Nguyễn Mạnh Hùng Huyng
Đoàn Trưởng: Ông Giuse Nguyễn V. Định
Phó Nội Vụ : Ông Phêrô Lâm Chí Việt
Phó Ngoại Vụ & Thủ quỹ: Bà Maria Nguyễn Thị Thanh
Thư ký : Ông Gise Bùi Đình Thước
Ủy viên Huấn Đức: Ông Giuse Bùi Đình Bắc
Ủy viên Pụng vụ : Ông Phêrô Trần Báu
Ủy viên xã hội: Ông Giuse Đinh Viết Thụ

III : Điều Kiện Gia Nhập

Để được thâu nhận vào năm dự tuyển. đương sự phải qua thời gian tìm hiểu tối thiểu 6 tháng, để học hỏi những điều cần thiết và phải có những điều kiện sau :Là Người Công Giáo có lòng ước muốn tham gia vào việc tông đồ .

Để được trở thành những hội viên Dòng Đaminh chính thức và được hưởng nhờ các ơn Đoàn sủng, ơn thiêng liêng chung của Dòng Đaminh. Đương sự xin ghi tên gia nhập Huynh Đoàn Dòng Ba Đaminh nơi Ban Phục Vụ. sau thời gian một năm, Thỉnh sinh sẽ được mặc Áo Dòng, và những năm kế tiếp sẽ được tuyên hưá, ba năm lần một, ba năm cho lần hai, sau đó sẽ được Tuyên Hứa Vĩnh Viễn

IV : Bổn Phận
Mỗi tháng, hội viên phải đi dự buổi Nguyệt Hội của  Huynh  Đoàn  Dòng  Ba  Đaminh  vào  Thứ Bảy Đầu Tháng, chương trình như sau : 8giờ 30 sáng Chầu Thánh Thể - 9:00 sáng họp Nguyệt Hội- 10:00sáng Cha Linh hướng Dâng Thánh Lễ.

Hàng ngày, Hội viên nguyện kinh phựng vụ, nếu không nguyện kinh phụng vụ được, hội viên có thể thay thế bằng lần hạt, suy niệm Mầu Nhiệm 50 Kinh Mân Côi, Kinh Thánh Đaminh và Kinh Thánh Nữ Catarina,  một Kinh Lạy Cha, Kinh Lạy  Nữ  Vương  có  ý  chỉ  cho  Dòng  Đaminh. Tham dự các ngày tĩnh tâm và các ngày lễ quan thầy chung của Dòng, cũng như Quan Thầy Riêng của các Huynh Đoàn tại Giáo Xứ. Năng tham dự Thánh Lễ hàng ngày nếu có thể, siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa trong Thánh Kinh Tân Ước, đọc kinh và tham dự Thánh Lễ An táng để cầu nguyện cho các hội viên qua đời, thăm viếng và an ủi những hội viên ốm đau hay gặp những hoạn nạn.

Tích cực giúp đỡ Huynh Đòan để hoàn thành các công tác chung của Giáo Xứ, cũng như riêng của Huynh Đoàn kể cả tinh thần cũng như vật chất tuỳ theo khả năng của mỗi hội viên. Tất cả những điều trên nếu không thi hành cũng không có tội, nhưng sẽ không được hưởng những ơn ích thiêng liêng của Dòng.

V - Quyển Lợi của Hội Viên

  1. Được chia xẻ và hưởng các công phúc do các Thánh lễ và lời cầu nguyện của khỏang sáu ngàn Linh mục trên toàn thế giới (Dòng Nhất) trên hai trăm ngàn Nữ tu Đaminh trên toàn thế giới (Dòng Nhì), mỗi ngày một Nữ tu lần hạt 150 Kinh Mân Côi, được chia xẻ cho các hội viên (Dòng Ba) Đaminh Giáo dân trên toàn thế giới, ngoài ra còn được hưởng ơn ích thiêng liêng của Gia Đình Đaminh.
  2. Khi Hội viên qua đời, Huynh Đòan sẽ phân ưu và đọc kinh hai (2) tối: Một tại Nhà Quàn, và một tại Thánh Đường Giáo Xứ, xin cho hội viên qua đời một (1) Thánh Lễ, mỗi hội viên phải dự một (1) Thánh Lễ, đọc 50 Kinh Mân Côi, cầu nguyện cho hội viên vừa mới qua đời, tham dự Thánh Lễ An Táng và Tiễn Đưa đến nới An Nghỉ Cuối Cùng, ngoài ra Huynh Đòan sẽ xin cho Hội viên một (1) Thánh Lễ Muôn Đời.

Tứ thân phụ mẫu, Người phối ngẫu, vợ hoặc chồng cũng như các con của hội viên, khi đau yếu cũng được Huynh Đoàn đến thăm hỏi, Nếu khi qua đời, Huynh Đoàn sẽ cầu nguyệncho một (1) tối kinh tại Nhà Quàn và xin cho một (1) Thánh Lễ. Khi hội viên qua đời rồi, sẽ vẫn còn được hưởng tiếp tục những ơn ích thiêng liêng hàng ngày về những Thánh Lễ và các Kinh Nguyện của Dòng. Huynh Đoàn Đaminh xin kính mời quý ông bà và quý anh chị em nào muốn gia nhập  Huynh Đoàn Đaminh để cùng hiệp lời cầu nguyện lên Chúa. Xin liên lạc : Ông Bùi Đình Bắc  (281) 484-3691 & Ông Nguyễn Van Định (281) 464-3159