LATEST ANNOUNCEMENTS
Ngày Thống Hối - Thứ Sáu 21/12/2012 - Xưng Tội (7:30 p.m.)

Vọng Giáng Sinh - Thứ Hai 24/12
- Lễ Thiếu Nhi (4:00 p.m.)
- Canh Thức và Lễ Đêm (9:30 p.m.)

Đại Lễ Giáing Sinh - Thứ Ba 25/12
- Lễ 7:00 a.m.; 10:00 a.m.;
- Không có Lễ Chiều

New Year 2013
- Thứ Ba 1/1/2013 Lễ Mẹ Thiện Chúa
- Lễ 7:00 a.m.; 10:00 a.m.;
- Không có Lễ Chiều

Tết Nguyên Đán
- Chúa Nhật 10/02/2013
- Lễ 7:00 a.m.; 10:00 a.m.;
- Không có Lễ Chiều

Lễ Tro - Thứ Tư 13/02/2013

Các Em Xưng Tội Lần Đầu
- Thứ Bẩy 23/2/2013

Lễ Phục Sinh
– Chúa Nhật 27/03/2013

Hội Chợ Crawfish Festival
Ngày 19-21/4/2013
Ban Viet Ngu