GIÁO XỨ / ABOUT US

Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) là một cơ chế trong mỗi giáo xứ phải có. Trách nhiệm đại diện giáo dân trong giáo xứ về những việc mục vụ và những vấn đề phát triển giáo xứ. Ngoài ra, HĐMV còn có nhiệm vụ cố vấn cho Cha Xứ và soạn những kế hoạch phát triển mục vụ cho giáo xứ. Tại Việt Nam, HĐMV gọi là Ban Hành Giáo, có nơi gọi là Ban Mục Vu hay ban Điều Hành Giáo Xứ. Ông Chủ Tịch HĐMV gọi là Ông Chánh Trương. Địa phận Galveston-Houston đã soạn thảo một bản Quy Tắc rất chi tiết cho HĐMV và đã được ký và cho xử dụng bởi Đức Cha Joseph Fiorenza từ ngày 1 tháng Giêng năm 1987, sau này điạ phận đã rút gọn trong chương 4 cuả bàn Nội Quy chung của đia phận.

Theo nội quy của địa phận, thành viên HĐMV phải là những giáo dân:

1. Đã ghi tên gia nhập giáo xứ.

2.Đã chứng tỏ quyết tâm (cam kết) phục vụ giáo xứ.

3.Được hiệp thông trọn vẹn, không mắc vạ với Giáo Hội Công Giáo,

4.Cam kết phát triển tâm linh

5.Cam kết phát triển kỹ năng như là một phần của quá trình lãnh đạo Kitô giáo

6.Sẵn sàng và cam kết bỏ thời gian và sức lực cần thiết để giúp và tư vấn cho giáo xứ,

7.Được bầu/xác định (determined) bởi giáo xứ. Ngoài ra, Cha Chánh Xứ có thể bổ nhiệm các thành viên HĐMV mà không quá 1/3 của tổng số thành viên đã được xác định bởi giáo xứ (Nội qui của giáo phận cho Hội đồng mục vụ, trang 4-5)

Qua 25 năm thành lập giáo xứ, rất nhiều thành viên đã cộng tác với Cha Quản Nhiệm và Cha Xứ phục vụ trong các nhiệm kỳ cuả Ban Điều hành từ khi giáo xứ còn là một cộng đoàn tại giáo xứ Saint Luke cho tới Giáo xứ được chính thức thành lâp và từ đó Ban Điều Hành được gọi là Hội Đồng Mục Vụ:

Trịnh Tiến Tinh biên soạn

Hội Đồng Mục Vụ Đương Nhiệm - Nhiệm kỳ 2016 - 2019
Chủ tịch: Ông Vũ Minh Hóa
Phó chủ tịch nội vụ: Ông Lương Hoàng Minh
Phó chủ tịch ngoại vụ: Bà Nguyễn Phúc Kathy
Thư Ký: Ông Phạm Tuấn
UV Gia đình: Ông Nguyễn Đúc Nhân
UV Phụng Vụ: Bà Trần Hồng Ngọc
UV An Ninh:  Ô Thân Vĩnh Xứng
UV Giáo Dục: Thầy Nguyễn Anh Tú
Thành Viên: Cô Đinh Hồng Diệp, Ông Trịnh Du, Cô Trần Thảo Nguyên, Ông Trần Phong Paul

Ban Cố Vấn Hội Đòng Mục Vụ:
Ông Tạ Văn Thường
Ông Trịnh Tiến Tinh
Ông Tạ Hùng Dũng

Free Web Counter
Visitors View